Köprätt

Vad är köprätt?

Köprätt Stockholm Göteborg Malmö Jönköping Sundsvall

Köprätt. Den här hemsidan om köprätt är en av Iustés  informationssidor om affärsjuridik. Här ges en kortfattad kommentar till köplagen (1990:931). Köplagen är den viktigaste lagen inom köprätten, som tillhör den mest centrala affärsjuridiken.

Köprätt är den del av kontraktsrätten som handlar om köp, varmed av ålder åtminstone primärt avses köp av lös egendom. Med köpeavtal avses avtal där egendom förvärvas med äganderätt mot ersättning i pengar. Till köprätten hänförs vanligen också avtal om byte, där egendom i stället byts mot annan egendom.

Den del av rättsområdet köprätt som avser fast egendom och regleras i jordabalken (JB) behandlas traditionellt för sig under ämnesrubriken fastighetsköp. Den delen av köprätten utgör en del av fastighetsrätten. När det gäller tjänster brukar man inte traditionellt tala om köp. Detta har dock blivit något vanligare på senare år.

Ämnet köprätt har tra­ditionellt ansetts höra till civilrättens kärnområden och reglerades länge av 1905 års köplag. Liksom den nu gällande köplagen (1990:931) var den lagen dispositiv och kunde således avtalas bort. Därför kom standardavtal, dvs avtal ingångna med standardiserade avtalsbestämmelser som ersatte lagens regler, att bli dominerande.

Under de senaste årtiondena har emellertid lagstiftaren i betydande utsträck­ning ingripit med tvingande regler till skydd för konsumenter. På köprättens område är konsumentköplagen (1990:932) av störst betydelse. Den innehåller en självständig reglering för konsumentköp, som är parallell till köplagen men något mer kortfattad. Andra lagar av betydelse för köpeavtal är konsumentkreditlagen (1992:830), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och 36 § avtalslagen.

Dessutom har i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare getts regler om offentlig kontroll av avtalsvillkor. Det har lett till att köprätten till betydande del har ändrat karaktär. Det offentligrättsliga inslaget är numera markant och sambandet med marknadsförings­lagen (1995:450) och konkurrenslagen (1993:20) uppenbart.

Inom den kommersiella köprätten, där näringsidkare handlar med varandra, spelar dock fortfarande standardavtalen en mycket viktig roll. De är viktiga även inom konsumenträtten. Där är dock utrymmet för att avvika från de tvingande reglerna i konsumentköplagen och andra konsumentskyddande lagar mer begränsat.

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.

Incoming search terms: